Xây dựng Atlas hiện trạng môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam 25/02/2013

Cấp quản lý (NN hoặc Bộ): Cấp Bộ HĐ số 290/HĐKH – KHXH – CT09-20-04
Ngày 31/12/08 
 CQ chủ trì: Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện: Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT TS. Đinh Thị Hoàng Uyên 
 Năm bắt đầu 10/2008 
 Năm nghiệm thu 9/2010 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu Nội dung của đề tài:
I. Xây dựng các bản đồ về hiện trạng môi trường tự nhiên
II. Xây dựng các bản đồ về Phát triển kinh tế với Môi trường
III. Xây dựng các bản đồ về Văn hóa xã hội với Môi trường
IV. Đánh giá hiện trạng môi trường nhằm phát triển bền vững. Kiến nghị và giải pháp thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững 


Các tin cũ hơn.............................