Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp 25/02/2013

Cấp quản lý (NN hoặc Bộ): Cấp Bộ HĐ số 280/HĐKH – KHXH – CT09-20
Ngày 31/12/08 
 CQ chủ trì Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT TS. Phan Sỹ Mẫn 
 Năm bắt đầu 2009 
 Năm nghiệm thu 2010 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu Nội dung chương trình:
- Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam
- Những vấn đề cơ bản về môi trường nhằm phát triển bền vững nông thôn Việt Nam: thực trạng, quan điểm và giải pháp
- Những vấn đề cơ bản về môi trường đô thị nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam: thực trạng, quan điểm và giải pháp
- Xây dựng Atlat hiện trạng môi trường nhằm phát triển bền vững ở VN
- Hội nhập và hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững ở VN giai đoạn 2011-2020
- Một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở VN giai đoạn 2011-2020
- Nghiên cứu dự báo tác động biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2020 và đề ra giải pháp ứng phó nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam