Khung thể chế phát triển bền vững một số nước Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam 25/02/2013

Cấp quản lý (NN hoặc Bộ): Cấp Bộ HĐ số 153/KHXH –HĐKH-B07 ngày 06/12/2007 
 CQ chủ trì Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 CQ thực hiện/ phối hợp thực hiện Viện NC Môi trường và Phát triển bền vững 
 Chủ nhiệm ĐT TS. Lưu Bách Dũng 
 Năm bắt đầu 2008 
 Năm nghiệm thu 2009 
 Giới thiệu nội dung và KQ nghiên cứu Đề tài gồm 8 nội dung:
1. Một số vấn đề lý luận về khung thể chế phát triển bền vững
2. Hiện trạng cấu trúc và hoạt động khung thể chế PTBV một số nước Đông Nam Á
3. Hiện trạng cấu trúc và hoạt động khung thể chế phát triển bền vững ở Singapore
4. Hiện trạng cấu trúc và hoạt động khung thể chế phát triển bền vững ở Thái Lan
5. Hiện trạng cấu trúc và hoạt động khung thể chế phát triển bền vững ở Indonesia
6. Phân tích nguyên nhân của các thành công nổi bật và chưa thành công về mặt cấu trúc và hoạt động khung thể chế phát triển bền vững
7. Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (về hệ thống tổ chức, cơ chế phối hợp, giải quyết các vấn đề, cơ chế giám sát, vận động sự tham gia của các nhóm xã hội chủ chốt
8. Kiến nghị xây dựng, hoàn thiện và hoạt động khung thể chế PTBV cho Việt Nam 
 Tài liệu ĐT Viện hiện có: Quyết định phê duyệt đề tài cấp Bộ, Hợp đồng thực hiện đề tài Theo kế hoạch, đề tài nghiệm thu vào 6/2009