HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 01/01/0001

     TS. Lưu Bách Dũng, 

                                                                                                         Trưởng phòng quản lý khoa học và đào tạo

1. Chức năng nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên  hoạt động đào tạo của viện có nhiệm vụ:
a. Tiến hành các hoạt động đào tạo thường xuyên nhằm bổ sung tri thức và phương pháp (chuyên môn, ngoại ngữ, tin học)  thực hiện những chức năng nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra.
b. Gắn kết với các cơ sở đào tạo khác đặc biệt là của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (tương lai gần) để tiến hành đào tạo cán bộ có trình trên đại học về lĩnh vực Môi trường và Phát triển bền vững.
c. Gắn kết với các cơ sở đào tạo về chuyên môn liên quan về lý luận chính trị, Quản lý nhà nước để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ của đơn vị và sẵn sàng đáp ứng cho các nhu cầu xã hội. 
2. Thực trạng trình độ của đội ngũ cán bộ
Cho đến tháng 9 năm 2008 Viện có 35 cán bộ chính thức, 2 cán bộ hợp đồng. Số cán bộ chính thức. Trong số cán bộ chính thức có 1 phó giáo sư tiến sĩ, 8 tiến sĩ, 5 thạc sĩ, 15 cán bộ có trình độ đại học, 1 cán bộ có trình độ cao đảng. Mã số đào tạo của các tiến sĩ hầu hết (8/9) thuộc lĩnh vực Kinh tế xã hội. Chuyên ngành của các thạc sĩ thuộc lĩnh vực môi trường, và kinh tế. Các cử nhân công tác tại Viện được đào tạo chủ yếu trên lĩnh vực Môi trường (địa lý), Kinh tế, xã hội và một vài lĩnh vực khác liên quan (thư viện, tin học, kế toán). Hầu hết các cán bộ  từ đại học trở nên đã có một ngoại ngữ trình độ C, tin học trình độ B trở lên.
Với tính liên kết chặt chẽ các hợp phần kinh tế, xã hội, môi trường trong thực hiện các nghiên cứu phát triển bền vững, đòi hỏi đội ngũ cán bộ nghiên cứu phải có hiểu biết và thực hiện nghiên cứu lên ngành chứ không phải chỉ đi sâu vào một hợp phần.
3. Các hoạt động đào tạo 2008
Hoạt động đào tạo của Viện trong chín tháng qua trên cơ sở Kế hoạch Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch cụ thể cho năm 2008. Công tác đạo của Viện trong chín tháng qua hướng theo vào việc hỗ trợ thực hiện chức năng nhiệm vụ nghiên cứu dài hạn và từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Cụ thể, đơn vị đã tiến hành các hình thức đào tạo sau: 
a. Đào tạo thường xuyên
- Viện đã tổ chức được bốn buổi thuyết trình khoa học về các vấn đề của phát triển bền vững như về thể chế, về các nội dung cơ bản và phương pháp xử lý các số liệu nghiên cứu. Cán bộ thuyết trình là những người có nhiều tri thức và kinh nghiệm, là chuyên gia nước ngoài nên các buổi thuyết trình đã thu thút nhiều cán bộ tham dự, trao đổi làm sáng tỏ nhiều vấn đề chuyên môn của viện.
- Đoàn thanh niên cũng tổ chức nhiều buổi sinh hoạt khoa học với mục đích: tìm hiểu, phân tích, đánh giá và ứng dụng các phương pháp, các tri thức đã có trong các công trình cơ bản và đặc trưng đã xuất bản thành sách, nhằm bồi dưỡng năng lực để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu được giao. 
- Trên cơ sở đăng ký của cán bộ tham gia đào tạo, Viện đã cử 3 cán bộ tham gia lớp đào tạo “Nghiên cứu liên ngành khoa học xã hội” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam  tổ chức. 
-  Để nâng cao kỹ năng trong ngoại ngữ, Đoàn thanh niên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghe, nói, viết tiếng Anh cho các đoàn viên và cán bộ có nhu cầu. 
-  Về tin học với tinh thần vừa làm vừa học, với sự giúp đỡ lẫn nhau, cùng với những hình thức đào tạo hỗ trợ đã nêu, các cán bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu đã có những trình độ tương ứng để sử dụng thành thạo các phần mền phục vụ cho hoạt động chuyên môn của mình.
-  Đào tạo chuyên môn thông qua các hệ thống đề tài cấp bộ cấp viện năm 2008. Năng lực chuyên môn và năng lực khác thực sự được rèn rũa, được năng cao, thông qua việc tham gia của cán bộ vào 4 đề tài cấp Bộ và một hệ thống các đề tài cấp viện do những chủ nhiệm nhiều năng lực và kinh nghiệm. Các đề tài trên là cụ thể hóa việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao đồng thời đáp ứng nhu cầu về nắm bắt vững chắc lý luận và thực tiễm để giả quyết các vấn đề vè môi trường và phát triển bền vững nổi lên. 
Những hình thức đào tạo thường xuyên đã nêu đáp ứng nhu cầu hiểu biết, nhu cầu nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu của cán bộ trong viện. Nó không ngừng bổ sung kiến thức và các kỹ năng giúp cho cán bộ hoàn thành tốt các chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời có đủ năng lực đáp ứng các nhu cầu và nhiệm vụ mới .
 b.  Đào tạo chuẩn hóa ( theo chức danh cán bộ)
Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo yêu cầu của các ngạch bậc, công chức, viên chức đòi hỏi phải tiến hành các hoạt động đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý nhà nước ở các cơ sở đào tạo tương ứng:
- Viện đã cử 1 phó viện trưởng tham gia  khóa đào tạo lý luận chính trị cao cấp tại Học viện chính trị quốc gia, Thời gian theo học đến nay là 16/ 24 tháng.
- Trên cơ sở thi tuyển đầu vào đạt yêu cầu Viện đã cử một cử nhân tham gia đào tạo thạc sĩ tại Khoa Địa lý, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội và một cử nhân tham gia đào tạo thạc sĩ tại Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.
Hình thức đào tạo chuẩn hóa Viện phải phối hợp với các cơ sở đào tạo ở bên ngoài. Hình thức đào tạo này giúp cán bộ có đủ trình độ cần thiết để thi tuyển vào các ngạch bậc mới, trong hệ thống ngạch bậc của nhà nước.
4. Đánh giá và kết luận
Các hoạt động đào tạo nêu trên đã đi sát nhu cầu đào tạo của cán bộ trong đơn vị, định hướng phát triển và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ của Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững.
Các kỹ năng được đào tạo đã góp phần tích cực để mỗi cán bộ sử dụng nhằm năng cao chất lượng và năng suất làm việc của mình, góp phần đắc lực thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu được giao.
Việc lực chọn các nội dung đào tạo phù hợp, lựa chọn các giảng viên giỏi, có sự hỗ trợ đào tạo phù hợp đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của các hình thức đào tạo nêu trên./. 
                                                                                                  Hà Nội ngày 27 tháng 9 năm 2007​