THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 12 NĂM 2018

18/12/2018

VIỆN ĐỊA LÍ NHÂN VĂN

 PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, THƯ VIỆN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI NHẬP KHO THÁNG 12 NĂM 2018

 

STT

 TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

 NĂM XUẤT BẢN

NHÀ XUẤT BẢN

KÝ HIỆU KHO

1

Niên giám thống kê tỉnh Nam Định 2017

CTK Nam Định

2018

Thống kê

Vl 2277

2

Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình 2017

CTK Ninh Bình

2018

Thống kê

Vl 2278

3

Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên 2017

CTK Điện Biên

2018

Thống kê

Vl 2279

4

Niên giám thống kê tỉnh Hải Phòng 2017

CTK Hải Phòng

2018

Thống kê

Vl 2280

5

Niên giám thống kê tỉnh Sơn La 2017

CTK Sơn La

2018

Thống kê

Vl 2281

6

Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2017

CTK Phú Thọ

2018

Thống kê

Vl 2282

7

Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận 2017

CTK Bình Thuận

2018

Thống kê

Vl 2283

8

Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người việt ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Nguyễn Văn Tiệp

2017

ĐHQG TPHCM

Vl 2284

9

Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng 2017

CTK Cao Bằng

2018

Thống kê

Vl 2285

10

Niêm giám thống kê Đắc Lắc

CTK Đắc Lắc

2018

Thống kê

Vl 2286

11

Niêm giám thống kê TP. Hồ Chí Minh

CTK TP. HCM

2018

Thống kê

Vl 2287

12

Biến đổi văn hóa Melayu ở Malaysia trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Phạm Thanh Tịnh

2018

KHXH

Vv 3107

13

Mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn đồng bằng sông Hồng thời kỳ đổi mới

Nguyễn Đức Chiện

2018

KHXH

Vv 3108

14

Biến đổi khí hậu và sinh kế của một dân tộc thiểu số ở vùng miền núi Tây bắc Việt Nam.

Trần Hồng Hạnh

2018

KHXH

Vv 3109

15

Khoa học xã hội với phát triển vùng Trung Bộ trong bối cảnh hiện nay.

Bùi Đức Hùng

2018

KHXH

Vv 3110

16

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam

Nguyễn Thị Quế Anh, Ngô Huy Cương

2018

CTQGST

Vl 2288

17

Quyền tài phán của quốc gia trên biển Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyễn Thị Hồng Yến

2018

CAND

Vv 3111

18

Hòa nhập xã hội của lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam.

Phạm Văn Quyết

2017

ĐHQGHN

Vl 2289

19

Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nguyễn Văn Thành, Đỗ Quang Hưng

2018

CTQGST

Vl 2290

20

Nhân học xã hội và văn hóa

John monaghan. Peter Just, Tiết Hùng (dịch)

2018

Tri thức

Vv 3112

21

Quản lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững

Võ Đình Long, Lê Huy Bá, Nguyễn Xuân Hoàn

2018

ĐHQG  TPHCM

Vl 2291

22

Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

Võ Đình Long, Lê Huy Bá, Nguyễn Xuân Hoàn

2019

ĐHQG TPHCM

Vl 2292

23

Viết theo dòng đổi mới (tập1)

Đào Xuân Sâm

2018

ĐH KTQD

Vv 3113

24

Viết theo dòng đổi mới (tập2)

Đào Xuân Sâm

2018

ĐH KTQD

Vv 3114

25

Phát triển bền vững đô thị và khả năng thích ứng với nước biển dâng của hệ thống đô thị ở Việt Nam.

Đào Hoàng Tuấn, Trần Thị Tuyết

2017

KHXH

Vl 2293

26

Phát triển bền vững đô thị và khả năng thích ứng với nước biển dâng của hệ thống đô thị ở Việt Nam.

Đào Hoàng Tuấn, Trần Thị Tuyết

2017

KHXH

Vl 2294

27

Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên.

Lê Anh Vũ

2017

KHXH

Vl 2295

28

Vai trò của các dân tộc thiểu số tại chỗ trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Bùi Minh Đạo

2017

KHXH

Vl 2296

29

Địa danh hành chính Thăng Long - Hà Nội qua tư liệu văn khắc Hán Nôm trên địa bàn Hà Tây

Phạm Thị Thùy Vinh

2017

KHXH

Vl 2297

30

Chính sách đối với dân tộc thiểu số của nhà nước quân chủ Việt Nam (Từ năm 939 đến năm 1884.

Nguyễn Minh Tường

2017

KHXH

Vl 2298

31

Hội Gióng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nguyễn Chí Bền.

2017

KHXH

Vl 2299

32

Gia lễ Việt Nam

Trịnh Khắc Mạnh, Vũ Việt Bằng, Phạm Thị Hường

2017

KHXH

Vl 2300

33

Công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc (1858-1945)

Tạ Thị thúy

2017

KHXH

Vl 2301

                                      Hà Nội, ngày 6 tháng  12 năm 2018

Phòng Quản lý khoa học, Thư viện, HTQT