THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỊA LÝ NHÂN VĂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (01/06/2019)

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Địa lí nhân văn năm 2019. Được sự nhất trí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Địa lí nhân văn sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Khoa học Địa lý nhân văn phục vụ phát triển bền vững”.