Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia “Khoa học địa lý nhân văn với việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển” (07/05/2021)

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học của Viện Địa lí nhân văn năm 2021, được sự nhất trí của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Địa lí nhân văn sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Khoa học Địa lí nhân văn với việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển”.