Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ

19/04/2019

Tác giả: Đinh Trọng Thu

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 259

    Cuốn sách là kết quả của đề tài cấp bộ " Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộdo ThS. NCVC. Đinh Trọng Thu làm chủ nhiệm, Viện Địa lí nhân văn chủ trì, nhằm tìm hiểu, đánh giá sự phát triển của làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh  thuộc Nam Bộ, từ đó kiến nghị những giải pháp để bảo tồn và phát huy hơn nữa vai trò của làng nghề.

        Cuốn sách được cấu trúc thành 7 chương: Chương 1: Khái niệm, vai trò, đặc điểm phát triển làng nghề theo định hướng xây dựng nông thôn mới; Chương 2: Nội dung phát triển làng nghề và chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương 3: Kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong phát triển làng nghề và xây dựng nông thôn mới; Chương 4: Lịch sử phát triển làng nghề và quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ; Chương 5: Thực trạng bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Nam Bộ; Chương 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới; Chương 7: Quan điểm, định hướng và các giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ.

        Tác giả làm rõ thêm về khái niệm, vai trò và đặc điểm về phát triển làng nghề và phát triển làng nghề theo định hướng xây dựng nông thôn mới, giúp bạn đọc hiểu sâu hơn về làng nghề, làng nghề truyền thống, bảo tồn làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề theo định hướng xây dựng nông thôn mới. Vai trò của làng nghề trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập, đa dạng kinh tế nông thôn, bảo tồn giá trị văn hóa…

        Tác giả đã sơ lược trình bày về lịch sử phát triển làng nghề ở Nam Bộ, đồng thời phân tích thực trạng bảo tồn và phát triển làng nghề giúp bạn đọc thấy được sự phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội, hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, sản phẩm, thị trường tiêu thụ sản phẩm, môi trường làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Nam Bộ.

        Theo nghiên cứu của tác giả, để phát triển làng nghề theo định hướng xây dựng nông thôn mới cần: Phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - môi trường làng nghề, nhằm đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển ổn định lâu dài về mặt kinh tế, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn giá trị truyền thống và đạt tiêu chí về môi trường của làng nghề góp phần phát triển làng nghề theo định hướng xây dựng nông thôn mới.

        Hy vọng với những nội dung trên, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các độc giả trong và ngoài nước.

        Xin trân trọng giới thiệu./.

 

Nguyễn Thị Ngọc