Các ấn phẩm tiêu biểu

25/04/2017

1. Địa lý Việt Nam

Tác giả: Trần Đình Gián

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 1990

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội Hà Nội

 

 

 

 

2. Văn hóa dân cư đồng bằng Sông Hồng

Tác giả: Vũ Tự lập

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 1991

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

 

 

 

3. Địa lí kinh tế - Xã hội các nước ASEAN

Tác giả: Phạm Mộng Hoa

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 1999

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

 

4. Tái định cư trong các dự án phát triển: Chính sách và thực tiễn

Tác giả: Phạm Mộng Hoa, Lâm Mai Lan

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2000

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội Hà Nội

 

 

 

 

 

5. Du lịch với dân tộc thiểu số ở Sapa

Tác giả: Phạm Thị Mộng Hoa, Lâm Thị Mai Lan

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2000

Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc

 

 

 

 

 

6. Một số vẫn đề xã hội và nhân văn trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Tác giả: Hà Huy Thành

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2001

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

 

 

 

 

7. Những vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường vùng ven các đô thị lớn trong quá trình phát triển bền vững

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2003

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

 

8. Từ điển thuật ngữ địa lý nhân văn

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2003

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

 

 

9. Phát triển bền vững đô thị, những vẫn đề lý luận và kinh nghiệm của thế giới

Tác giả: Đào Hoàng Tuấn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2008

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

 

10. Phát triển nông thôn bền vững:  Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới

Tác giả: Trần Ngọc Ngoạn

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2008

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

 

11. Cơ sở xã hội nhân văn trong quản lý nhà nước: Đối với tài nguyên, môi trường trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam

Tác giả: Hà Huy Thành, Lê Cao Đoàn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2008

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

12. Phát triển bền vững: Từ quan niệm đến hành động

Tác giả: Hà Huy Thành, Nguyễn Ngọc Khánh

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

 

 

13. Môi trường và phát triển bền vững

Tác giả: Lê Văn Khoa, Nguyễn Song Tùng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2009

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

 

 

 

 

 

14. Khung thể chế phát triển bền vững của một số nước Đông Nam Á và bài học cho Việt Nam

Tác giả: Lưu Bách Dũng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2011

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

 

15. Vấn đề môi trường trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở Việt Nam

Tác giả: Hà Huy Thành, Lê Cao Đoàn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2011

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

 

16. Phát triển kinh tế xanh trong nông nghiệp Việt Nam: Một số vấn đề và thực tiễn

Tác giả: Nguyễn song Tùng, Trần Ngọc Ngoạn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2014

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

 

 

 

 

17. Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm Quốc tế và thực tiễn Việt Nam

Tác giả: Trần Ngọc Ngoạn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại: Sách in

Năm xuất bản: 2016

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

 

 

 

 

   18. Cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với

   biến đổi khí hậu ở Việt Nam

   Tác giả: Nguyễn Song Tùng

   Ngôn ngữ: Tiếng Việt

   Thể loại: Sách in

   Năm xuất bản: 2017

   Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia – Sự thật