Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 01/01/2017

        Viện Địa lí Nhân văn tiền thân là Ban Địa lý kinh tế do Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam thành lập năm 1979, trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với xây dựng và phát triển chuyên ngành khoa học Địa lý kinh tế trong cơ cấu của Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam. Đến năm 1988, cùng với sự phát triển của chuyên ngành khoa học này, đồng thời xuất phát từ yêu cầu của thực tế xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội đất nước, ngày 21/3/1988, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 81/KHXH-QĐ, quyết định đổi tên và chuyển Ban Địa lý kinh tế thành Trung tâm Địa lý kinh tế-xã hội, với tư cách là một đơn vị khoa học có tư cách pháp nhân trực thuộc Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam.
        Theo Quyết định trên, nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Địa lý kinh tế-xã hội được quy định là “Nghiên cứu các vấn đề địa lý kinh tế-xã hội các vùng lãnh thổ trong cả nước nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, cụ thể là nghiên cứu địa lý kinh tế - chính trị và địa lý dân cư trên phạm vi lãnh thổ trong nước và thế giới; biên soạn các công trình nghiên cứu về địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam, bao gồm cả địa lý kinh tế-xã hội của các địa phương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ sau đại học và trên đại học trong lĩnh vực địa lý kinh tế-xã hội và những công việc liên quan khác”.
Đến năm 1994, Trung tâm Địa lý kinh tế - xã hội được Chính phủ ra quyết định chuyển thành Trung tâm Nghiên cứu Địa lý nhân văn, trực thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia (theo Quyết định số 330-TTg ngày 21 tháng 6 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ).

        Sau 10 năm hoạt động, đến năm 2004, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho khoa học xã hội trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển nền kinh tế-xã hội đất nước, đồng thời căn cứ vào thực tế phát triển và kết quả hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Địa lý nhân văn, ngày 20 tháng 02 năm 2004, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã ra Quyết định số 171/QĐ-KHXHVN chuyển Trung tâm Nghiên cứu Địa lý nhân văn thành Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững, trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
         Sau 8 năm, đến năm 2012 theo Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ, Viện tiếp tục đổi tên trở về với tên Viện Địa lí nhân văn và xác định các chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 626/QĐ-KHXH ngày 03 tháng 5 năm 2013 với vị trí và chức năng chính: là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về địa lí nhân văn, nghiên cứu những vấn đề môi trường và phát triển bền vững dưới góc độ khoa học xã hội nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách tổ chức lãnh thổ nhằm mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao trong lĩnh vực địa lí nhân văn, lĩnh vực nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững, góp phần xây dựng và phát triển khoa học địa lí nhân văn ở Việt Nam; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học địa lí nhân văn và các khoa học có liên quan./.