Cơ cấu tổ chức Viên Địa lí Nhân văn

01/07/2016

 

- Tổ chức (cấp Phòng) nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học:

1. Phòng Địa lí chính trị - Xã hội

2. Phòng Địa lí kinh tế

3. Phòng Địa lí dân cư

4. Phòng Địa lí văn hóa

5. Phòng Địa sinh thái và Môi trường

6. Phòng Địa lí biển và hải đảo

7. Phòng Bản đồ - Viễn thám và hệ thống thông tin địa lí (GIS).

8. Trung tâm Tư vấn và ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ.

  - Tổ chức (cấp Phòng) chức năng, nghiệp vụ:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

3. Phòng Thông tin - Thư viện.

- Tạp chí Nghiên cứu Địa lí nhân văn

1. Hội đồng biên tập

2. Phòng Biên tập – Trị sự