Trung tâm Tư vấn và ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ

04/07/2013

Trung tâm Tư vấn ứng dụng khoa học địa lí nhân văn có chức năng, nhiệm vụ sau:


1 - Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


2 - Tổ chức tư vấn và ứng dụng khoa học địa lí nhân văn, điều tra cơ bản và đánh giá tác động xã hội, môi trường, giới, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch quản lý môi trường, tư vấn giám sát các chính sách an toàn về môi trường và xã hội, xây dựng khung chính sách và lập kế hoạch tái định cư, giám sát độc lập quá trình tái định cư, phục hồi thu nhập. Cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn về bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu, bản đồ và GIS. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề phát triển không gian kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Địa lí nhân văn.


3 - Căn cứ vào nguồn lực và khả năng điều phối, ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước; các hợp đồng cung cấp các dịch vụ tư vấn, giám sát độc lập với cơ quan, tổ chức, các ban quản lý dự án, các tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.