Phòng Bản đồ - Viễn thám và hệ thống thông tin địa lí

04/07/2013

 

 

 

I. Chức năng:
       Phòng Bản đồ, Viễn thám và GIS có thể lưu trữ tất cả các kết quả nghiên cứu của các phòng khác trong Viện bằng cách thiết lập các HTTĐL - GIS về các kết quả nghiên cứu của từng đề tài, vì một lẽ tất cả các hoạt động nghiên cứu đều diễn ra trên một không gian địa lý, nghĩa là trên một địa điểm với các tọa độ địa lý xác định và có thể ghi lại trên bản đồ và như vậy Phòng có thể bản đồ hóa tất cả các kết quả nghiên cứu của Viện.
Ngoài bản đồ, viễn thám là thông tin không gian, HTTĐL - GIS còn có các thông tin thuộc tính, nghĩa là các kết quả thành văn của các công trình nghiên cứu được bản đồ hóa cùng các bảng thống kê, các thuyết minh bằng chữ...
Như là một cơ quan tư vấn, từ các kết quả nghiên cứu đã có, Phòng có thể phân tích, tổng hợp và xây dựng nên các bản đồ, các thông tin dẫn xuất, nghĩa là các thông tin mới, có thể nâng cao kết quả đã nghiên cứu và định hướng cho các công cuộc nghiên cứu tiếp theo.


II. Nhiệm vụ:

1. Số hóa các bản đồ, hoặc xây dựng các bản đồ chuyên môn do yêu cầu và kinh phí của các đề tài, các Phòng trong và ngoài viện.


2. Xây dựng các bản đồ và HTTĐL - GIS do yêu cầu và kinh phí của Viện.


3. Xây dựng các bản đồ và HTTĐL - GIS do Phòng đấu thầu được ngoài Viện, theo kinh phí tự có.


4. Xây dựng các Atlát các địa phương và toàn quốc, toàn khu vực và thế giới theo yêu cầu và kinh phí của Viện, các địa phương và Nhà nước.


5. Xây dựng cơ sở dữ liệu để làm tư liệu tư vấn theo yêu cầu và kinh phí của mọi cá nhân hay tập thể, cơ quan.


6. Tham gia đào tạo sau đại học theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng khi có yêu cầu và kinh phí của Viện, Bộ Giáo dục - Đào tạo hay các cơ quan, các địa phương trong nước./.