Phòng Địa lí kinh tế

10/07/2012

 

1. Phòng Địa lí kinh tế  là một phòng chuyên môn thuộc Viện Địa lí nhân văn, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Địa lí kinh tế, nghiên cứu các vấn đề môi trường và phát triển bền vững dưới tác động của quá trình phát triển kinh tế nhằm cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học cho việc phát triển bền vững kinh tế các vùng lãnh thổ; Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Địa lý kinh tế, môi trường và phát triển bền vững; Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu Địa lí kinh tế, môi trường và phát triển bền vững và những ngành có liên quan.


2. Phòng Địa lí kinh tế có các nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về Địa lí kinh tế ở Việt Nam, khu vực và toàn cầu.
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về Địa lí kinh tế các ngành: Địa lí nông nghiệp, địa lí công nghiệp, địa lí du lịch, địa lí năng lượng, địa lí giao thông,…
- Nghiên cứu, đánh giá tác động đến tài nguyên và môi trường của sự phát triển các ngành kinh tế.
- Đánh giá kinh tế sinh thái và môi trường cho các loại hình dự án phát triển.
- Quy hoạch và tổ chức sản xuất bền vững trên các cấp đơn vị lãnh thổ. Những lý thuyết về qui hoạch, tổ chức không gian kinh tế xã hội, phân vùng kinh tế, phân tích chính sách, chiến lược phát triển vùng, khảo sát và nghiên cứu thị trường.
- Tổ chức công tác điều tra, nghiên cứu, đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng và biến động của môi trường địa lý phục vụ cho quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương/vùng.
- Nghiên cứu ứng dụng các công cụ toán học, các phương pháp hiện đại (viễn thám, tin học, tự động hoá, bản đồ học,...) trong đánh giá các yếu tố địa lý, kinh tế - xã hội nhằm xác lập các cơ sở khoa học phục vụ định hướng phát triển kinh tế- xã hội các vùng lãnh thổ, dự báo xu thế tăng trưởng kinh tế của vùng lãnh thổ, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, giải pháp quản lý và phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương và vùng lãnh thổ.
- Nghiên cứu thành lập các bản đồ, mô hình địa lí kinh tế phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lãnh thổ.
 

Các tin cũ hơn.............................