Phòng Địa lí biển và hải đảo

04/07/2013

I. Chức năng

      Phòng Địa lý Biển và Hải đảo là phòng nghiên cứu khoa học chuyên ngành trực thuộc Viện Địa lý Nhân văn, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn cơ bản về Địa lý Biển và Hải đảo dưới góc độ khoa học Địa lí nhân văn nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách tổ chức lãnh thổ với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng biển và hải đảo; đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao trong lĩnh vực nghiên cứu biển và hải đảo góp phần xây dựng và phát triển khoa học địa lí nhân văn ở Việt Nam; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế nghiên cứu về biển và hải đảo và các khoa học có liên quan.  
 II. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn về Địa lý biển và hải đảo, môi trường trong nước, khu vực và quốc tế;

- Tổ chức triển khai và thực hiện, hợp tác nghiên cứu các đề tài và dự án trong nước, hợp tác quốc tế và điều tra cơ bản về các lĩnh vực thuộc Địa lý Biển và Hải đảo, như: địa lí kinh tế, địa lí chính trị, địa lí lịch sử, địa lí văn hóa, tài nguyên và môi trường, tai biến thiên nhiên, thảm họa môi trường, quy hoạch phát triển bền vững các vùng biển và đảo Việt Nam và quốc tế,....

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật công nghệ và tư vấn các lĩnh vực liên quan đến Biển và Đảo.

- Tham gia tư vấn, thẩm định, đánh giá tác động môi trường các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển vùng và địa phương trên phạm vi cả nước;

- Thực hiện các chương trình nghiên cứu, điều tra khảo sát thực địa cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, giải pháp quản lý biển và hải đảo thuộc chủ quyền Việt Nam;

- Tham gia đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, cho sinh viên và nghiên cứu sinh trong lĩnh vực Địa lý Biển và Hải đảo.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.