Phòng Địa sinh thái và Môi trường

10/07/2013

 

      Phòng Địa sinh thái và môi trường là một trong 8 phòng chuyên môn thuộc Viện Địa lí nhân văn, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Địa sinh thái, về môi trường và phát triển bền vững nhằm cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học cho việc phát triển bền vững các vùng lãnh thổ; Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực Địa lý sinh thái, môi trường và phát triển bền vững; Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu Địa lí sinh thái, môi trường và phát triển bền vững và những ngành có liên quan.


Phòng Địa sinh thái và môi trường có các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Nghiên cứu những vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực sau:
-    Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa sinh thái, về môi trường và phát triển bền vững;
-   Nghiên cứu điều kiện sinh thái và môi trường nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ và của cả nước;
-   Nghiên cứu các vấn đề tài nguyên - biến đổi môi trường toàn cầu, tai biến thiên nhiên để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước;
-   Nghiên cứu, đánh giá và dự báo các biến động môi trường địa lý do tác động của tự nhiên và con người nhằm đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
-   Tham gia tư vấn, thẩm định, đánh giá tác động môi trường các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển trên quan điểm phát triển bền vững;
-   Thực hiện các chương trình nghiên cứu, điều tra khảo sát thực địa cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, các phương thức quản lý môi trường hợp lý và xây dựng thể chế phát triển bền vững ở Việt Nam;
-   Nghiên cứu thành lập các bản đồ, mô hình phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.


2. Tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Địa lí sinh thái, về môi trường và phát triển bền vững.


3. Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu về Địa lí sinh thái, môi trường và phát triển bền vững với các tổ chức trong nước và quốc tế theo Quy chế Tổ chức và hoạt động khoa học của Viện Địa lí nhân văn và của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.