Phòng Địa lí chính trị - Xã hội

10/07/2001

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Địa lí Chính trị - Xã hội
1/ Báo cáo Viện trưởng Viện Địa lí Nhân văn chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm của Phòng Địa lí Chính trị - Xã hội và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2/ Nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về Địa lí Chính trị - Xã hội.
3/ Trên cơ sở đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao về lĩnh vực địa lí chính trị - xã hội, địa chiến lược.
4/ Căn cứ vào nguồn lực và khả năng điều phối, kí kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực Địa lí Chính trị - Xã hội.
5/ Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Viện trưởng Viện Địa lí Nhân văn.

 

Các tin cũ hơn.............................