Phòng Địa lí dân cư

09/07/2014

 


I.      Chức năng
1.    Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học Địa lý dân cư nhằm cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ cho việc xây dựng các chính sách, chiến lược phát triển lãnh thổ theo hướng bền vững và gắn với việc bảo vệ cải tạo môi trường.
2.    Tổ chức nghiên cứu điều tra, đánh giá tổng hợp khoa học Địa lý dân cư và các khoa học có liên quan ở các vùng lãnh thổ trên phạm vi cả nước, phục vụ cho quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trung ương.
3.    Thực hiện các hợp đồng hợp tác với các tổ chức, các đơn vị, các địa phương trong và ngoài nước về những vấn đề của Địa lý dân cư trong các lĩnh vực phát triển.
4.    Đào tạo các cán bộ chuyên ngành Địa lý góp phần xây dựng và phát triển khoa học địa lý nhân văn nói riêng và khoa học Địa lý ở Việt Nam nói chung.
II.    Nhiệm vụ
1.   Nghiên cứu Địa lý Dân cư dưới góc độ khoa học xã hội tập trung vào các lĩnh vực sau: Dân số, gia tăng dân số, động lực phát triển dân số, cấu trúc dân cư, phân bố dân cư, quần cư và các loại hình quần cư, vấn đề nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực, vấn đề lao động và việc làm, đô thị hóa, di dân nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng lãnh thổ và cả nước.
2.   Phối hợp với các phòng chuyên ngành trong Viện, các viện nghiên cứu của các khoa học có liên quan, các đơn vị, các địa phương, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước để nghiên cứu, điều tra, đánh giá và dự báo các những biến động về môi trường Địa lý do tác động của con người nhằm đề xuất các phương án tổ chức sử dụng hợp lý lãnh thổ và bảo vệ cải tạo môi trường trong chiến lược lâu dài.
3.   Thực hiện cung cấp các dịch vụ công những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng và nhiệm vụ.
4.   Phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương chính sách có liên quan đến vấn đề tổ chức lãnh thổ theo yêu cầu của các bộ ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Địa lý nhân văn – Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
5.   Tham gia nghiên cứu khoa học gắn với Đào tạo sau Đại học nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao và phát triển bộ môn Địa lý Dân cư nói riêng cũng như chuyên ngành Địa lý nhân văn nói chung ở Việt Nam.
6.   Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong và ngoài nước theo quy định, xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá kiến thức về Địa lý dân cư và Địa lý nhân văn.
7.   Quản lý nhân sự, vị trí làm việc, cơ cấu viên chức theo số người làm việc trong phòng. Quản lý tài sản của Viện Địa lý nhân văn theo sự phân cấp.
8.   Trình Viện trưởng Viện Địa lý nhân văn về quy hoạch và kế hoạch phát triển hàng năm và 05 năm của Phòng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
9.   Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Viện Địa lý nhân văn./.