Phòng Địa lí văn hóa

10/07/2001

 

I.    Chức năng
    Văn hóa là toàn bộ những biểu hiện của đời sống vật chất và tinh thần của một cộng đồng người, như cách ăn, mặc, ở, công cụ và kĩ thuật sản xuất, ý thức hệ, ngôn ngữ, tôn giáo, các giá trị chung, cách giao tiếp ứng xử... Văn hóa được cộng đồng chấp nhận, truyền từ đời này qua đời khác, hoặc nguyên vẹn, hoặc thay đổi tùy từng thời kì lịch sử. Con người sống theo văn hóa chung của cộng đồng một cách tự nhiên, văn hóa như thể máu thịt, được hấp thụ ngay từ thủa nằm nôi, qua những lời ru ngọt ngào của mẹ. Vì thế văn hóa cũng rất phức tạp, được nhiều khoa học cùng nghiên cứu như lịch sử, dân tộc học, nhân chủng học, xã hội học... mỗi khoa học nghiên cứu một khía cạnh.
Địa lí tiếp cận văn hóa qua chiều không gian của văn hóa, qua sự biến động trong không gian của văn hóa, tạo nên các ”vùng văn hóa”, các ”mô hình không gian” của văn hóa, mỗi vùng có những đặc trưng riêng, độc đáo, mà các vùng khác không có hoặc không đậm nét. Nói cách khác, địa lí văn hóa sử dụng ngôn ngữ bản đồ của mình để ”phân vùng văn hóa”, rồi mô tả và giải thích đặc trưng của các vùng văn hóa trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên và dân cư sinh sống ở đó. Nội dung nghiên cứu của địa lí văn hóa cũng rất phong phú và luôn mở rộng theo sự phát triển của văn hóa và của khoa học địa lí.
Phòng Địa lí văn hóa  là một trong 8 phòng chuyên môn thuộc Viện Địa lí nhân văn, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Địa lí văn hóa nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện hiệu quả chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tham gia tư vấn khoa học và đào tạo về Địa lí văn hóa.
II.    Nhiệm vụ
       Phòng Địa lí văn hóa  là một trong 8 phòng chuyên môn thuộc Viện Địa lí nhân văn, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Địa lí văn hóa nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện hiệu quả chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tham gia tư vấn khoa học và đào tạo về Địa lí văn hóa.


 Phòng Địa lí văn hóa có các nhiệm vụ cụ thể như sau:
1.  Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về địa lí văn hóa.


2.  Nghiên cứu các đặc trưng của các vùng văn hóa trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên và dân cư sinh sống.


3.  Thực hiện các chương trình nghiên cứu, điều tra khảo sát thực địa cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước.


4.  Tư vấn khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Địa lí Nhân văn.


5.  Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu về Địa lí văn hóa với các tổ chức trong nước và quốc tế theo Quy chế Tổ chức và hoạt động khoa học của Viện Địa lí nhân văn và của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.


6.  Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về địa lí văn hóa cho Viện và cho ngành; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao.


7. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, phổ biến kết quả nghiên cứu và truyền bá kiến thức khoa học.


8. Quản lý về lao động, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Địa lí Nhân văn.


9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn.

 

Các tin cũ hơn.............................