Phòng Địa lí dân cư (09/07/2014)

Phòng nghiên cứu các vấn đề về Địa lí dân cư

Phòng Địa sinh thái và Môi trường (10/07/2013)

Phòng Địa sinh thái và Môi trường

Phòng Thông tin -Thư viện (04/07/2013)

Phòng Thông tin -Thư viện

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (04/07/2013)

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Tổ chức - Hành chính (04/07/2013)

Phòng Tổ chức - Hành chính

Trung tâm Tư vấn và ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ (04/07/2013)

Trung tâm Tư vấn và ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ

Phòng Bản đồ - Viễn thám và hệ thống thông tin địa lí (04/07/2013)

Phòng Bản đồ - Viễn thám và hệ thống thông tin địa lí

Phòng Địa lí biển và hải đảo (04/07/2013)

Phòng Địa lí biển và hải đảo