...

04/05/2017

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ NHÂN VĂN

Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN 1859 – 1604) 

TỔNG BIÊN TẬP

TRẦN NGỌC NGOẠN

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

NGUYỄN SONG TÙNG

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

 

1.

TS. Trần Ngọc Ngoạn

Chủ tịch hội đồng

2.

GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh

Ủy viên

3.

GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải

Ủy viên

4.

GS.TS. Trương Quang Hải

Ủy viên

5.

PGS. TS.Lại Vĩnh Cẩm

Ủy viên

6.

PGS. TS.Trần Văn Ý

Ủy viên

7.

TS. Đào Hoàng Tuấn

Ủy viên

8.

TS. Nguyễn Song Tùng

Ủy viên

9.

TS. Trần Thị Tuyết

Ủy viên

 

PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

TÒA SOẠN

Phòng 707, Tòa nhà số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (844)62730441 - 4601

Fax: (844) 62730480

Web: www.ihgeo.vass.gov.vn

www.vjol.info/index.php/DL

Email: ihgeo@vass.gov.vn

newsroom.ihgeo@gmail.com