Tạp chí số 3 -2017 07/09/2017

LỒNG GHÉP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

 

NGUYỄN SONG TÙNG

LÊ HỒNG NGỌC

Tóm tắt: Đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đóng vai trò quan trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia trong thích ứng bối cảnh biến đổi khí hậu. Tuy nhiên trong thực tế, sự gắn kết giữa các mục tiêu kinh tế - xã hội và mục tiêu biến đổi khí hậu trong các quy hoạch phát triển còn thiếu sự hài hòa và không chắc chắn; do đó, việc xây dựng và thực thi chủ yếu dựa trên các kinh nghiệm có được của các quốc gia đi trước. Bài viết nghiên cứu trường hợp của hai quốc gia Ghana và Thái Lan - hai trong số những nước đã đạt được những bước tiến nhất định trong việc thực hiện lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm quý báu để Việt Nam tiếp thu và vận dụng trong quá trình đưa ra những quyết định phát triển bền vững của quốc gia.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, lồng ghép, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam

 

MAINSTREAMING CLIMATE CHANGE INTO SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PLANNING: INTERNATIONAL EXPERIENCES AND LESSONS FOR VIETNAM

Abstract: For developing countries including Vietnam, mainstreaming climate change into planning for socio-economic development plays an important role and contributes to national sustainable development in the context of climate change adaptation. The reality however shows that there have been inconsistency and uncertainty about linkages of socio-economic and climate change goals in development planning. Therefore, the construction and implementation should be done based on the previous experiences of other countries. The paper examines two case studies of Ghana and Thailand, successfully undertaking climate change mainstream into socio-economic development planning and then point out some precious lessons to consider and apply during the decision-making process for Vietnam's sustainable development.

Keywords: Climate change, mainstreaming, socio-economic development planning, Vietnam

 

 

BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP – GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ HIỆU QUẢ VỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN HÁN: KINH NGHIỆM CỦA ẤN ĐỘ

TRẦN THỊ TUYẾT,

 LÊ HỒNG NGỌC, NGUYỄN THỊ LOAN

Tóm tắt: Bảo hiểm nông nghiệp là một cơ chế tài chính giúp người bị ảnh hưởng khôi phục sản xuất và thu nhập sau cú sốc thiên tai, nhất là người nghèo, người sản xuất nhỏ hạn chế về năng lực ứng phó. Chính sách bảo hiểm này đã khẳng định được tính ưu việt trong chiến lược quản lý rủi ro thiên tai của Ấn Độ - một quốc gia đang chịu nhiều tác động của thảm họa thiên nhiên, nhất là hạn hán. Trên cơ sở, các kết quả phân tích, đánh giá kế hoạch bảo hiểm nông nghiệp Ấn Độ đã phác họa được tiến trình phát triển, những ưu điểm và hạn chế đối với từng hướng tiếp cận bảo hiểm khác nhau. Đây là kinh nghiệm tốt để Việt Nam học hỏi và triển khai có hiệu quả các sản phẩm nông nghiệp của mình.

Từ khóa: Bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm trồng trọt, Ấn Độ,

 

AGRICULTURAL INSURANCE – EFFECTIVE SOLUTION FOR ADAPTATION TO DROUGHT: EXPERIENCES OF INDIA

Abstract: Agricultural insurance is a financial mechanism that helps the affected people to recover their production and income from natural disasters, especially the poor and small scale producers with limited adaptive capacity. This insurance policy has proven its effectiveness with the example of India's disaster risk management strategy - one of the most affected countries by natural disasters, especially by droughts. Based on the results of the analysis and evaluation of India’s agricultural insurance plans, this paper outlines the development process, the strengths and weaknesses of each approach to various insuranse. This is a good experience for Vietnam to learn and effectively deploy its agricultural products.

Keywords: Agricultural insurance, crop insurance, India

 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI BẢO TỒN VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC SÁN DÌU Ở XÃ ĐẠO TRÙ, TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC

NGUYỄN XUÂN HÒA

 ĐẶNG THÀNH TRUNG, LÊ THU QUỲNH

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, mô hình du lịch cộng đồng ngày càng phát triển tại Việt Nam và tác động mạnh đến đời sống kinh tế - xã hội của các cộng đồng dân cư, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số. Dân tộc Sán Dìu xã Đạo Trù là một trong số những cộng đồng dân tộc đặc thù của khu du lịch núi Tam Đảo có nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Vì vậy, những phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng dân tộc Sán Dìu ở đây gắn với bảo tồn các bản sắc văn hóa truyền thống đã được đề cập tới trong khuôn khổ bài báo này.

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, dân tộc Sán Dìu, văn hóa truyền thống, xã Đạo Trù.

 

COMMUNITY - BASED TOURISM DEVELOPMENT IN LINKAGE WITH THE CULTURE CONSERVATION OF SAN DIU ETHNICCOMMUNITY IN DAO TRU COMMUNE, TAM DAO, VINH PHUC

Abstract: In recent years, the model of community based tourism has become more and more popular in Viet Nam and strongly affected to socio-economic aspect of ethinic communities, specially ethnic minority community. San Diu ethnic minority in Dao Tru commune is one of specialized ethnic community in tourist site of Tam Dao and possesses the potentials to develop community-based tourism. In so doing, the paper analyzes, assesses and proposes solutions to develop community based tourism of San Diu ethnic community in linkage with with culture conservation

Keywords: Community based tourism, San Diu ethnic community,  traditional culture, DaoTru commune.

 

TỔ CHỨC LÃNH THỔ DU LỊCH VÙNG TÂY NGUYÊN TRÊN QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

NGUYỄN THU NHUNG

 NGUYỄN KHANH VÂN, PHẠM TRUNG LƯƠNG

Tóm tắt: Vùng Tây Nguyên có tiềm năng cho phát triển du lịch rất lớn với nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn phong phú, đa dạng và độc đáo. Vì vậy, việc tổ chức lãnh thổ du lịch sẽ tạo cơ hội để xây dựng các chương trình phát triển du lịch và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Bài viết đề cập đến việc tổ chức lãnh thổ du lịch vùng Tây Nguyên trên quan điểm phát triển bền vững. Kết quả nghiên cứu đã xác định được trung tâm tạo vùng du lịch, các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch, điểm và tuyến du lịch trong vùng. Nghiên cứu sẽ góp phần khai thác hợp lý, duy trì sự đa dạng các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch ở địa bàn có nhiều tiềm năng này.

Từ khóa: Tổ chức lãnh thổ du lịch, phát triển bền vững, Tây Nguyên

 

ORGANIZING THE TOURISM TERRITORY IN THE CENTRAL HIGHLANDS ON THE PERSPECTIVE OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract: The Central Highlands have great potentials to develop the tourism thanks to its abundant, diverse, unique natural and human resources. Therefore, well-organized tourism territory in this area will give the favorable opportunities to build the tourism development program and call for tourism investment. This study investigates organizing tourism territory in Tay Nguyen based on the sustainable development perspective. Research results present the centers of creating tourism area, key zones for tourism, touristic sites and travel tours. The study contributes to exploit reasonably maintain diversity of tourism resources effectively and protect tourism environment system in this area.

Keywords: Organizing tourism territory, sustainable development, Central Highlands.

 

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM

 

ĐÀO HOÀNG TUẤN,

PHẠM MẠNH HÀ, NGUYỄN THỊ LOAN

Tóm tắt: Trên cơ sở lý luận về phát triển bền vững đô thị với quan điểm địa lý và từ kết quả tổng kết khái quát thực trạng về công tác quản lý đất đai ở Việt Nam và Luật Đất đai năm 2013; kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: nhằm nâng cao năng lực của công tác quản lý đô thị ở Việt Nam phải coi trọng quy hoạch lãnh thổ trên cơ sở nền tảng là quy hoạch sử dụng đất, là đối tượng quản lý chủ chốt mang tính pháp quy đối với bộ máy chính quyền đô thị. Do đó, Nhà nước và Quốc hội cần sớm xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch; thành lập cơ quan chuyên trách về quy hoạch và minh bạch các thông tin về quy hoạch.

 

SOME ISSUES ON LAND MANAGEMENT TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF URBAN MANAGEMENT IN VIETNAM

Abstract: Based on the theory of urbansustainable development with a geographic perspective, the summary results of the current status of land management in Vietnam and the Land Law 2013, the paper shows that in order to improve the capacity of urban management in Vietnam, territorial planning with the basis of land utilisation planning must be emphasized. Furthermore, land utilisation planning is the key subject of management within the legal framework for the urban authority. Consequently, the State and the National Assembly should draft and promulgate the Planning Law and establish a specialized authority for planning as well as transparency of planning information.

 

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

BÙI THỊ CẨM TÚ

Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) được xem là một hướng đi đúng đắn của tỉnh Lâm Đồng và đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của toàn tỉnh. Từ năm 2004-2017 NNCNC ở tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đem lại những kết quả quan trọng làm thay đổi bộ mặt đời sống của người dân và nền kinh tế toàn tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào quá trình sản xuất đã góp phần làm tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi và giảm thiểu những tác động xấu tới môi trường. Trên cơ sở đưa ra những phân tích và đánh giá về quá trình phát triển NNCNC của Lâm Đồng, nghiên cứu đã đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm phát triển bền vững NNCNC ở Lâm Đồng trong những giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: Lâm Đồng, nông nghiệp, công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao

 

HIGH-TECH AGRICULTURE IN LAM DONG PROVINCE

Abstract: High-tech agriculture development is considered a correct direction of Lam Dong province. Additionally, it has contributed significantly to the economic development of the province. From 2004 to 2017 high-tech agriculture in Lam Dong province has been developping powerfully, bringing many important achievements that made changes in people’s living and the economy of the whole province. The application of high technologies to the production process has contributed to increase the productivity and quality of crops, livestocks and minimizing the negative impacts on the environment. Based on the analysis and evaluation of the high-tech agricultural development in Lam Dong, the paper proposes some orientations and solutions for sustainable development of high-tech agriculture in Lam Dong in the coming phases.

Keywords: Lam Dong, agriculture, high-tech, high-tech agriculture

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP  TẠI XÃ SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGÔ VĂN GIỚI

Tóm tắt: Bài báo đã được thực hiện theo phương pháp thu thập các tài liệu thứ cấp và sơ cấp dựa trên kết quả điều tra, khảo sát từ 40 hộ dân của xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và hiệu quả của các loại hình sử dụng đất hiện có tại địa phương, kết quả cho thấy xã có 5 loại hình sử dụng đất chính với các kiểu sử dụng đất như sau: LUT 1 (chuyên lúa), LUT 2 (2 lúa – màu), LUT 3 (chuyên màu), LUT 4 (cây công nghiệp lâu năm), LUT 5 (cây lâm nghiệp). Trong đó LUT 2 và LUT 4 cho hiệu quả cao nhất và có nhiều triển vọng cần ưu tiên.

Từ khóa: Sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL LAND UTILISATION IN SON CAM COMMUNNE, PHU LUONG DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE

Abstract: Thepaper has been carried out by collecting the primary and secondary dataincluding surveying 40 households in the Cam Socommune, Phu Luong district, Thai Nguyen province. Based on assessing the current status and effectiveness of types of existing land utilisation in CamSon commune, the results showsthat CamSon commune has five major land use typesnamely LUT 1 (only rice season), LUT 2 (2 rice seasons –crop), LUT 3 (only crops), LUT 4 (perennial crops) and LUT 5 (forestry crops). LUT 2 and LUT 4 releasethe highest efficiency and need the priority to invest.

Keywords: Land utilization, Land utilizationeffectiveness, Thai Nguyen province.

 

ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP LƯU VỰC ĐẦM Ô LOAN, TỈNH PHÚ YÊN

NGUYỄN THỊ HUYỀN THU

Tóm tắt: Bài báo trình bày tiếp cận cảnh quan học ứng dụng trong nghiên cứu phân loại cảnh quan và đánh giá thích nghi sinh thái các cảnh quan cho mục đích phát triển nông lâm nghiệp lưu vực đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên. Lưu vực đầm Ô Loan được phân thành 15 nhóm dạng và 38 dạng cảnh quan. Trong đó 38 dạng cảnh quan được lựa chọn để đánh giá thích nghi sinh thái và định hướng không gian phát triển nông lâm nghiệp. Kết quả đánh giá cho thấy phần lớn diện tích khu vực thích hợp cho các loại hình này.

Từ khóa: Ô Loan, Phú Yên, sinh thái cảnh quan, nông lâm nghiệp.

 

LANDSCAPE EVALUATION FOR AGRO-FORESTRY DEVELOPMENT IN O LOAN LAGOON, PHU YEN PROVINCE

Abstract: The paper presents the applied landscape approach in classifying landscape and evaluating ecology adaptation of landscapes for agro-forestry development in O Loan lagoon, Phu Yen province. The landscape in O Loan lagoon is divided into 15 groups and 38 types. Accordingly, 38 types have been selected for assessing ecological adaptation and spatial planning for agroforestry development. It is shown that that most of the area is appropriate for these types of landscape.

Keywords: O Loan, Phu Yen, landscape ecology, agro- forestry.

 

 

 

 


Các tin cũ hơn.............................