Tạp chí số 2(13) 2016

06/02/2016

XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG

CÁC TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ RỪNG Ở TÂY NGUYÊN

 

LÊ NGỌC THANH, PHẠM HOÀNG HẢI,

 MAI TRỌNG THÔNG, LÊ VĂN HƯƠNG

 

Bài báo là một phần kết quả của đề tài “Nghiên cứu, đánh giá xung đột môi trường ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững”, mã số TN3/T17-KHCN-TN3/11-15 thuộc Chương trình Tây Nguyên 3.

Tóm tắt: Bài báo phân tích các xung đột môi trường (XĐMT) trong khai thác, sử dụng tài nguyên đất và tài nguyên rừng ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới từ năm 1990 đến nay. Kết quả nghiên cứu đã nhận dạng 06 xung đột môi trường trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất và 02 xung đột môi trường đối với tài nguyên rừng.

ENVIRONMENT CONFLICTS IN THE MANAGEMENT, EXPLOITATION, USE OF LAND AND FOREST RESOURCES IN CENTRAL HIGHLANDS

The article is one of the thesis’s results: “Research, assess the environment conflicts in Central Highlands during the innovation period and suggest the solution for sustainable development”, code TN3/T17-KHCN-TN3/11-15 in Central Highlands Program 3

Abstract: The article analyses the environment conflicts (EC) in the exploitation, use of land and forest resources in Central Highlands in innovation period from 1990 to now. The research results are identified 06 EC’s in the management, exploitation, use of land resources and 02 EC’s for forest resources

 

MÔ HÌNH SINH KẾ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TẠI KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH

 

LÊ THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ TUYẾT HẰNG

NGUYỄN SONG TÙNG

 

Tóm tắt: Các mô hình sinh kế nông nghiệp bền vững có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang thể hiện được vai trò quan trọng trong việc vừa đảm bảo nguồn thu nhập cho nông dân, vừa đảm bảo giảm thiểu rủi ro và tác động đến môi trường. Nhận thức được vấn đề này, các cộng đồng nông nghiệp đặc biệt là các cộng đồng ven biển tỉnh Nam Định đã và đang chuyển đổi, cải tiến các mô hình nông nghiệp truyền thống để giảm thiểu các rủi ro. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là liệu các mô hình này đã thật sự bền vững và thích ứng với BĐKH hay chưa. Trên cơ sở số liệu thu thập được và những phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của từng mô hình, bài viết gợi mở một số giải pháp để duy trì tính bền vững của các mô hình sinh kế trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

PRACTICAL CLIMATE SMART AGRICULTURE MODELS: A CASE STUDY IN COASTAL AREA IN NAM DINH PROVINCE

Abstract: Sustainable and climate smart agricultural models have proven its important roles in not only ensuring income for the agricultural community, but also minimizing risk associated with climate change and the impact on the environment. Recognizing this, the local community especially coastal communities in Nam Dinh province has been adjusted and improved their traditional agricultural models to minimize the risk. However, the question is whether these models were truly sustain and able to adapt to climate change? Applying the qualitative methods to collect information, then analysis strengths, weaknesses, opportunities and threatens of various agricultural models, this research is to identify practical, feasible and effective agricultural models that are able to well adapt to climate change presently.

ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH LÀNG KINH TẾ SINH THÁI BỀN VỮNG TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN XÃ ĐIỀN MÔN, HUYỆN

PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

NGUYỄN THỊ KIM DUNG, NGUYỄN THỊ THU HÀ

                                                                                                                    

Tóm tắt: Làng kinh tế sinh thái là mô hình xây dựng tại các vùng sinh thái nhạy cảm, kém bền vững dựa trên nền tảng kiến thức về sinh thái, kết hợp hài hòa với các kiến thức truyền thống. Việc xây dựng mô hình làng kinh tế sinh thái đem lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội - môi trường cho con người. Việc xem xét mô hình một cách toàn diện nhằm đánh giá tính hiệu quả và khả năng lan rộng của các mô hình làng kinh tế sinh thái là rất cần thiết. Bài viết tiến hành nghiên cứu mô hình làng kinh tế sinh thái ở xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bằng việc sử dụng bộ tiêu chí và chỉ tiêu của làng kinh tế sinh thái để đánh giá sự bền vững cũng như khả năng nhân rộng mô hình trên các khu vực tương đồng sinh thái.

Từ khóa: Làng sinh thái, làng kinh tế sinh thái, mô hình, mô hình làng sinh thái.

SUSTAINABILITY EVALUATION IN ECO-VILLAGE MODEL IN COASTAL SAND,

DIEN MON COMMUNE, PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Abstract: The Eco-village is a model of sustainable settlements in cultural, ecological and economic context, which is built on the ecologically sensitive and unstable areas, and based on the traditional ecological knowledge. The examination of the Eco-village model in a comprehensive way to assess  its effectiveness and possibility for its scaling up is very necessary. The study assessed the Eco-village models in Dien Mon commune, Phong Dien district, Thua Thien Hue province in term of its sustainability and possibility of its scaling up in the areas with similar ecosystem by using the criteria and indicators for the Eco-village.

Keyword: Eco-village, model, eco-village model.

 

THỰC TRẠNG SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ VÙNG BÁN NGẬP

XÃ CHIỀNG ƠN, HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA

 

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, BÙI THỊ HOA MẬN,

 LÊ THỊ THU HÒA, ĐỖ VĂN THANH

 

Tóm tắt: Các hoạt động sinh kế bền vững rất có ý nghĩa đối với các hộ gia đình (HGĐ) thuộc diện tái định cư (TĐC) vùng bán ngập của xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai. Việc tìm ra cách thức nhằm khai thác bền vững các nguồn vốn tự nhiên, vốn xã hội hay vốn tài chính… là một nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, để đề xuất các định hướng sinh kế cho người dân trước hết cần tìm hiểu rõ thực trạng các nguồn sinh kế hiện có. Vì vậy, trong bài viết này, nhóm tác giả tiến hành khảo sát nguồn vốn cho người dân trên cơ sở khung sinh kế bền vững của DFID (2001), từ đó kiến nghị một số giải pháp cho người dân vùng bán ngập.

Từ khóa: sinh kế, tái định cư, vùng bán ngập.

REALITY LIVELIHOOD OF RESETTLES IN CHIENG ON SEMI - SUBMERGED AREA, QUYNH NHAI DISTRICT, SON LA PROVINCE

Abstract: The sustainable livelihood activities have enormous significance on households eligible for resettlement in semi - submerged area of Chieng On, Quynh Nhai district. Finding the ways to exploit sustainably natural capital, social capital and financial capital... is an urgent need. However, to propose livelihood orientations for the people, it is vital to first find out the status of existing livelihoods. So in this article, the authors conducted a survey of the capital delivered to people on the basis of sustainable livelihoods framework of DFID (2001), which suggested some solutions for people semi - submerged area.

Keywords: livelihood, resettlement, semi - submerged area.

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

 

NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỆT

BÙI QUANG BÌNH

ĐINH THỊ LAM

                                                                                 

Tóm tắt: Là một huyện đảo, Lý Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển, đồng thời Lý Sơn nằm ở một vị trí chiến lược trên vùng biển của nước ta. Vì vậy Lý Sơn sẽ nhận được nhiều hơn sự đầu tư cho phát triển của Trung ương nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng để đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, việc phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn trên đảo còn nhiều yếu kém và không bền vững. Lao động không được đào tạo chiếm tỷ lệ cao, nhiều lao động không có việc làm ổn định. Do vậy, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên huyện đảo Lý Sơn là những vấn đề cấp bách trong quá trình công nghiệp hóa hiện, đại hóa đất nước.

THE DEVELOPMENT REALITY OF HUMAN RESOURCES IN LY SON DISTRICT ISLAND

Abstract: Being a district island, Ly Son has many advantages to develop the marine economy,  and also it is located in a strategic position in our sea. Therefore, Ly Son will receive more investment for the development of nation in general and Quang Ngai in specific to warrant the economy-social progress. However, the spearhead economic sector development in island has many weakness and not sustainability. The untrained labors account for high proportion and many labors do not have stable jobs. Therefore, training and using the human resources for economy-society development in Ly Son District Island are urgent problems in the process of industrialization and modernization.

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC RÀO CẢN VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ

TRỊNH THỊ THỦY

PHAN THỊ THANH TÂM

Tóm tắt: Bài viết thảo luận về tác động của các rào cản văn hóa đến việc kinh doanh thành công trong môi trường đa văn hóa. Trong một môi trường kinh doanh đa văn hóa, nhiều hiểu lầm thường xảy ra giữa những người đến từ những nền văn hóa khác nhau. Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức văn hóa cũng như những sai lầm thường mắc phải có thể giúp các công ty tránh được những rủi ro trong các xung đột văn hóa.

Từ khóa: rào cản văn hóa

THE IMPACT OF CULTURAL MISUNDERSTANDINGS IN INTERNATIONAL BUSINESS

Abstract: The purpose of this writing is to discuss the impact of cultural misunderstandings to the successful running of intercultural business. In a multicultural business environment, there are many misunderstandings occurring among people from dissimilar context. Being aware of the importance of cultural knowledge as well as the common mistakes people often make can help companies avoid risks of cultural clashes.

Key words: cultural misunderstandings, cultural obstacles

 

NGHIÊN CỨU VỀ TỤC LỆ NHUỘM CỦ NÂU VÀ CHÍT BÙN

Trường hợp làng cổ Đường Lâm

 

PHAN HẢI LINH

 

Bài viết này được thực hiện trong khuôn khổ Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG.14.26.

Tóm tắt: Nhuộm bằng củ nâu và chít bùn đã từng là những phong tục phổ biến, gắn liền với trang phục truyền thống của cư dân Việt cổ. Các phương pháp này không chỉ nhuộm màu cho vải mà còn có tác dụng nâng cao độ bền, chắc của tấm vải đồng thời giữ được đặc tính thông thoáng của vải dệt truyền thống. Hơn nữa, đây là những phương pháp nhuộm hoàn toàn sử dụng nguyên liệu thiên nhiên tại địa phương nên thân thiện với môi trường và không gây tác hại cho cơ thể. Đáng tiếc là từ những thập kỉ 1980, các phong tục này đã bị quên lãng bởi sự du nhập ồ ạt của vải nhuộm công nghiệp.

Dựa trên tư liệu phỏng vấn ở làng cổ Đường Lâm, tác giả bài viết tập trung phân tích qui trình nhuộm vải bằng phương pháp dùng củ nâu và bùn. Bên cạnh đó, thông qua kết quả phân tích vật lý và hóa học đối với các mẫu vải nhuộm, tác giả đánh giá ưu điểm cần phát huy của các phương pháp nhuộm này trong bối cảnh ô nhiễm môi trường hiện nay.

THE STUDY OF DYEING CLOTH BY BROWN TUBERS AND MUD CUSTOM

Abstract: Dyeing cloth by brown tubers called Dioscoreaceae and by mud were once popular customs associated with traditional costumes of ancient Vietnamese residents. These methods are not only for coloring the cloth but also for color fastness and cloth airy. Moreover, these methods are completely using local natural materials which are friendly for environment and not harmful to health. Unfortunately, since the 1980s, the tradition has been forgotten by the mass introduction of industrial fabric dyeing.

Based on case study of Duong Lam ancient village, the author would like to analyze the dyeing process using Dioscoreaceae and mud. Through the physical and chemical analysis of dyed samples, the author will evaluate the advantages of these methods, which could be promoted in the context of current environmental issues.

 

 

Các tin cũ hơn.............................