Tạp chí số 3 -2018 09/10/2018

Bài 1

TÂM LÝ NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ BAO BÌ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT: NGHIÊN CỨU TẠI

HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

TRẦN NGỌC NGOẠN, BÙI THỊ CẨM TÚ

Tóm tắt: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất nông nghiệp đang gây ra những hệ lụy đối với môi trường và sức khỏe của cộng đồng dân cư nông thôn. Việc xử lý bao bì thuốc BVTV không đúng cách, không triệt để do sự thiếu hiểu biết; do chế tài xử phạt của địa phương chưa đủ sức răn đe; số lượng và sức chứa của các bể chứa không đáp ứng được yêu cầu; hoạt động thu gom, công tác tuyên truyền ở địa phương còn yếu và ý thức kém của một bộ phận người dân… đã làm gia tăng ảnh hưởng của hóa chất BVTV đối với môi trường và sức khỏe con người. Các giải pháp như tăng cường xã hội hóa việc trang bị cơ sở hạ tầng và công tác thu gom; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người dân và chính quyền địa phương, đưa ra những quy định và chế tài xử phạt đủ sức răn đe sẽ góp phần giải quyết tình trạng này.

Từ khóa: tâm lý người dân, thuốc BVTV, bao bì thuốc BVTV, sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành

PEOPLE’S PSYCHOLOGY IN HANDLING WITH OF PLANT PROTECTION PRODUCTS PACKAGING: A CASE STUDY IN CHAU THANH DISTRICT, DONG THAP PROVINCE

Abstract: The use of plant protection products in agricultural production poses risks to the environment and the health of rural community. Treating plant protection products packaging incorrectly, unthoroughly due to the ignorance of the people, the sanction of localities are not strong enough, the quantity and capacity of the tanks/containers did not meet the requirements, the collection activities are weaknesses and inadequate, local propaganda activities is weak and A part of people’s low awareness… have increased the impact of plant protection chemicals on the environment and human health. The solutions such as strengthening socializing of infrastructure and collection; strengthening propaganda to raise awareness and responsibility for local people and authorities, introduce the suficient sanctions to deal with this situation.

Keywords: people’s psychology, plant protection products, plant protection products packaging, Chau Thanh district.

 

Bài 2

NÂNG CAO HIỆU QUẢ LỒNG GHÉP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

VÀO CÁC QUY HOẠCH/KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

NGUYỄN SONG TÙNG

Tóm tắt: Quảng Trị là một tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung. Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) nên các hiện tượng thiên tai, thời tiết cực đoan đã xảy ra thường xuyên tại tỉnh Quảng Trị, gây ảnh hưởng nặng nề đối với sự phát triển kinh tế- xã hội (KTXH) của địa phương. Để giảm thiểu những thiệt hại do BĐKH gây ra, tỉnh Quảng trị đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp nhằm ứng phó với BĐKH, trong đó có giải pháp lồng ghép biến đổi khí hậu trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Giải pháp lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch/kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị”, bài báo phân tích những khó khăn trong quá trình thực hiện lồng ghép BĐKH trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Trị và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả việc lồng ghép.

Từ khóa:

IMPROVING THE INTEGRATION OF CLIMATE CHANGE INTO SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT PLANING AND PLANS IN QUANG TRI PROVINCE

Abstract: Quang Tri is a province in the North Central Region. In recent years, due to the effects of climate change, natural disasters and extreme weather have occurred frequently in Quang Tri province, causing severe impacts on economic development. In order to minimize the damage caused by climate change, Quang Tri province has taken the initiative in introducing many solutions to cope with climate change, including measures to integrate climate change in planning and development socio-economic development of the locality. Based on the results of the research project “Integrated climate change solutions into Quang Tri province’s socio-economic development plan”, The paper analyzes the difficulties in integrating climate change into the planning and socio-economic development of Quang Tri province and proposed some solutions to improve the effectiveness of the integration.

Keywords: Intergrating, climate change, response, Quang Tri, Vietnam

 

Bài 3

TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI ĐẾN NÔNG NGHIỆP

CỦA CƯ DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

TRẦN HỒNG HẠNH, NGUYỄN THỊ TÁM

Tóm tắt: Thành phố Hà Tĩnh được biết đến là nơi thường xuyên chịu sự khắc nghiệt của khí hậu và những tác động tiêu cực do thiên tai gây ra. Nơi đây đã diễn ra khá phổ biến các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, mưa, lũ, nắng nóng và đôi khi là những đợt rét đậm, rét hại, hoặc hiện tượng xâm nhập mặn do nước biển dâng. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này đã ảnh hưởng lớn đến cơ sở hạ tầng công cộng, đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân thành phố Hà Tĩnh. Trong đó, những thiệt hại trong nông nghiệp được đánh giá là nghiêm trọng nhất. Người dân thành phố Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp khác nhau để ứng phó với những tác động tiêu cực của thiên tai đến nông nghiệp nhưng những giải pháp ấy chỉ là tạm thời và chưa bền vững.

Từ khóa: Thiên tai, thời tiết cực đoan, nông nghiệp, thành phố Hà Tĩnh.

IMPACTS OF NATURAL CALAMITY ON AGRICULTURE OF RESIDENTS OF HA TINH CITY

Abstract: Ha Tinh province in general and Ha Tinh City in particular has been well-known with the harshness of climate and negative impacts caused by natural disasters. In these localities, there have been the common phenomena of extreme weather such as storms, floods, heats and droughts; sometimes severe coldness and salinity intrusion due to sea level rise. These extreme weather phenomena have had several impacts on infrastructure, living conditions and production of Ha Tinh people. In particular, the damage in agriculture is considered to be the most serious. Ha Tinh people have various measures to cope with the negative impacts of natural disasters on agriculture but these solutions are temporary and unsustainable.

Key words: Natural calamity, extreme weather, agriculture, Ha Tinh City.

 

Bài 4

DU LỊCH CỘNG ĐỒNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

(Nghiên cứu trường hợp ở bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La)

PHẠM THỊ CẨM VÂN

PHẠM QUANG LINH

Tóm tắt: Qua nghiên cứu du lịch cộng đồng ở bản Áng, xã Đông Sang cho thấy: các nguồn lực tự nhiên, nhân văn cũng như sự tham gia của cộng đồng địa phương là những yếu tố quan trọng để du lịch cộng đồng (DLCĐ) phát triển. Với các điều kiện ấy, DLCĐ ở bản Áng đã và đang thu hút khách với xu hướng ngày một tăng. Tuy nhiên, sự tham gia của cộng đồng mới chỉ ở một số dịch vụ nhà nghỉ cộng đồng, nấu ăn thuê, cho thuê trang phục dân tộc... nên thu nhập của họ còn rất khiêm tốn. Trong tương lai, để DLCĐ thực sự là chìa khóa cho phát triển kinh tế ở bản Áng, địa phương cần có những giải pháp thiết thực và đồng bộ như: đầu tư vốn, cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm du lịch...

Từ khóa: Du lịch, du lịch cộng đồng, bản Áng.

Community Tourism: Reality and solutions

(Case study: Ang village, Dong Sang commune, Moc Chau district, Son La province)

Abstact: The study of community tourism in Ang village, Đông Sang communeshow that:natural and human conditions, the involvement of local peopletake animportant role in community based tourism development. Community Tourism in Ang village has attracted many tourists. However, the involvement of local people in this activity is monotonous which some services: homestay, cooking hired, rental of ethnic clothing... Their income is not very significant. In the future, some solutions to further develop CBT in Ang village:attract investment, human resource training, creating diversified tourism products,..

Keywords: Community Based Tourism, Ang Village.

 

Bài 5

ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

 DU LỊCH NÔNG THÔN CỦA KHU VỰC HỒ HÒA BÌNH:

NGHIÊN CỨU MẪU TẠI HUYỆN CAO PHONG

HOÀNG THỊ THU HƯƠNG & NNC

Tóm tắt: Bài báo đã ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) và GIS nhằm đánh giá tổng hợp tiềm năng phát triển du lịch nông thôn của huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Kết quả đánh giá cho thấy huyện Cao Phong giàu tiềm năng cho phát triển du lịch nông thôn. Trong đó xã Thung Nai và thị trấn Cao Phong là nơi lý tưởng cho phát triển du lịch nông thôn. Các xã khác như Bình Thanh, Yên Thượng, Bắc Phong và Tân Phong muốn phát triển du lịch cần đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và tăng cường liên kết với các điểm du lịch phụ cận để tăng tính hấp dẫn và đa dạng của các loại hình du lịch.

Từ khóa: Du lịch nông thôn, Đánh giá tổng hợp, AHP, GIS, hồ Hòa Bình.

Comprehensive evaluation of the potential of rural tourism development in the Hoa Binh reservoir area: A study of Cao Phong district, Hoa Binh province

Abstract: Using Cao Phong district, Hoa Binh province for case study, this paper makes innovative improvements on comprehensive evaluation of rural tourism potential by using A Hierarchical Analysis (AHP) and GIS. The evaluation result shows that Cao Phong district has high potential for rural tourism development. In which, Thung Nai commune and Cao Phong town are ideal areas for rural tourism development. Other communes such as Binh Thanh, Yen Thuong, Bac Phong and Tan Phong are necessary to improve the tourism infrastructure and service quality as well as strengthen links with other tourism sites in order to increase the attractiveness of tourism destinations and diversify tourism products.

Keywords: Rural tourism, Comprehensive Evaluation, AHP, GIS, Hoa Binh reservoir

 

Bài 6

BIẾN ĐỔI VĂN HÓA TIÊU DÙNG VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ HÒA, ĐINH TRỌNG THU

Tóm tắt: Quá trình đô thị hóa kéo theo sự biến đổi về mọi mặt của đời sống người dân ven đô, trong đó có văn hóa tiêu dùng. Nhu cầu về vật chất, tinh thần và việc chăm sóc sức khỏe của người dân không ngừng nâng cao theo sự đi lên của xã hội. Qua đó có thể thấy được những biến đổi sâu sắc trong văn hóa tiêu dùng của người dân ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay.

Từ khóa: văn hóa tiêu dùng, vùng ven đô, Hà Nội

CHANGES IN CONSUMPTION CULTURE OF PEOPLE LIVING IN HANOI’S SUBURBS

Abstract: The process of urbanization entails the transformation of all aspects of peri-urban life, including the consumption culture. The need for physical, mental and health care of people is constantly improving according to the rise of society. There can be seen the profound changes in consumption culture of the people of Hanoi suburbs in the process of urbanization is going strong now.

Keywords: consumption culture, suburbs, Hanoi

 

Bài 7

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HÀNH CHÍNH CÔNG

TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA HÀ NỘI 10 NĂM QUA

LÊ HỒNG NGỌC

Tóm tắt: Sau khi mở rộng địa giới hành chính năm 2008, Hà Nội có được quỹ đất rộng lớn nhằm xây dựng một không gian đô thị hiện đại xứng tầm Thủ đô, tạo điều kiện đáp ứng các nhu cầu của quá trình phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý hành chính công liên quan đến lĩnh vực đất đai của Hà Nội. Trong những năm qua, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác hành chính công về đất đai của Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến hiệu quả hành chính công trong quản lý đất đai của Hà Nội còn thấp. Bài viết sử dụng các chỉ số PAPI và PCI nhằm phân tích và đánh giá hiệu quả hành chính công trong quản lý đất đai của Hà Nội trong một thập kỷ qua từ góc độ người sử dụng đất là người dân và doanh nghiệp, để chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý đất đai của Hà Nội.

Từ khóa: PAPI, PCI, Hà Nội, hành chính công, quản lý đất đai

ASSESSING PUBLIC ADMINISTRATIVE EFFICIENCY

IN HANOI’S LAND MANAGEMENT FOR THE LAST 10 YEARS

Abstract: After administrative boundary adjustment in 2008, Hanoi has acquired a large amount of land to construct deserving space for a modern metropolitan and to meet the demandss of the development process. However, this has also posed high requirements for Hanoi authorities in public administration relating to land sector. In recent years, along with remarkable achievements, public administration mission in land sector of Hanoi authorities still has many limitations, resulting in the low efficiency of management. This paper employs PAPI and PCI indicators with the aim to analyze and assess the efficiency of public administrative in Hanoi’s land management for the last decade from the perspectives of land users, namely local residents and enterprises, then highlights existing issues in Hanoi’s public management in land sector.

Keywords: PAPI, PCI, Hanoi, public administration, land management

 

Bài 8

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ NHẰM GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG TẠI HÀ NỘI

ĐÀO HOÀNG TUẤN

Tóm tắt: Ùn tắc giao thông gây tác động nặng nề đến mọi hoạt động bình thường trong đời sống, an ninh, kinh tế, xã hội và môi trường, cản trở sự phát triển, các liên kết hữu cơ trong đô thị, giữa các đô thị, các điểm dân cư và các vùng lãnh thổ của quốc gia. Bài viết tóm tắt kết quả nghiên cứu tổng quan, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu của một số quốc gia và Việt Nam về tình trạng ùn tắc giao thông đô thị; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông ở Hà Nội.

Từ khóa: giao thông, quy hoạch, đô thị, quản lý

Some solutions on urban management to reduce traffic congestion in Hanoi

Abstract: Traffic jams seriously affect all normal activities in life, security, economy, society and the environment, obstructing the development, the organic links in urban centers, the urban centers, residential areas and territories of the country. The paper summarizes the results of the study, drawing on the experience and research of some countries and Vietnam on urban traffic jams; From there, propose some solutions to minimize traffic congestion in Hanoi.

Keywords: transportaion, planning, urban management